Automapa XL Android, licencja 7 dniowa

PLN6.50
Tax included

Licencja 7-dniowa, przeznaczona wyÅÄcznie dla systemu Android. AutoMapa Android Polska oferowana jest w modelu subskrypcyjnym.

Product customization

Don't forget to save your customization to be able to add to cart
  • 250 char. max
  • 250 char. max
Quantity
Dostêpne

Licencja 7-dniowa, przeznaczona wyÅÄcznie dla systemu Android.

AutoMapa Android Polska oferowana jest w modelu subskrypcyjnym. Licencja Starter umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji programu przez 7 dni. W tym czasie można również korzystaÄ z z peÅnej nawigacji wÅÄcznie z technologiÄ LiveDrive! czyli z nawigacjÄ z uwzglÄdnieniem aktualnej sytuacji drogowej. Po tym okresie użytkownik może, zależnie od swoich potrzeb, wykupiÄ licencje czasowÄ:

- 7 dniowÄ,
- 90 dniowÄ,
- rocznÄ

Po wygaÅniÄciu licencji, użytkownicy mogÄ nadal korzystaÄ z przeglÄdarki mapy oraz peÅnej bazy Użytecznych Punktów (POI).

Uwaga!: Podczas pierwszej instalacji, wymagane jest poÅÄczenie z sieciÄ w celu ÅciÄgniÄcia map i innych danych. Upewnij siÄ, że jesteÅ w zasiÄgu sieci WLAN!
Nowa licencja czasowa przedÅuża poprzedniÄ (jeÅli poprzednia nie wygasÅa) albo dziaÅa od nowa od daty zakupu (jeÅli poprzednia licencja wygasÅa)

Dla platformy Android nie ma możliwoÅci migracji map Polski do map Europy - aby posÅugiwaÄ siÄ mapami Europy należy wykupiÄ odrÄbnÄ licencjÄ czasowÄ.

Specific References