Automapa EUROPA Android, licencja 7 dniowa

PLN10.57
Tax included

Licencja 7-dniowa, przeznaczona wyÅÄcznie dla systemu Android. AutoMapa Android Polska oferowana jest w modelu subskrypcyjnym. Starter, w cenie 4.99 zÅ, umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji programu przez 7 dni. W tym czasie można również korz...

Quantity
Dostêpne

Licencja 7-dniowa, przeznaczona wyÅÄcznie dla systemu Android.

 AutoMapa Android EUROPA oferowana jest w modelu subskrypcyjnym. Starter, w cenie 4.99 zÅ, umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji programu przez 7 dni. W tym czasie można również korzystaÄ z z peÅnej nawigacji wÅÄcznie z technologiÄ LiveDrive! czyli z nawigacjÄ z uwzglÄdnieniem aktualnej sytuacji drogowej. Po tym okresie użytkownik może, zależnie od swoich potrzeb, wykupiÄ licencje czasowÄ:

- 7 dniowÄ 
- 90 dniowÄ Â 
- rocznÄ 

Po wygaÅniÄciu licencji, użytkownicy mogÄ nadal korzystaÄ z przeglÄdarki mapy oraz peÅnej bazy Użytecznych Punktów (POI).

Uwaga!: Podczas pierwszej instalacji, wymagane jest poÅÄczenie z sieciÄ w celu ÅciÄgniÄcia map i innych danych. Upewnij siÄ, że jesteÅ w zasiÄgu sieci WLAN!
Nowa licencja czasowa przedÅuża poprzedniÄ (jeÅli poprzednia nie wygasÅa) albo dziaÅa od nowa od daty zakupu (jeÅli poprzednia licencja wygasÅa)

Dla platformy Android nie ma możliwoÅci migracji map Polski do map Europy - aby posÅugiwaÄ siÄ mapami Europy należy wykupiÄ odrÄbnÄ licencjÄ czasowÄ.

Specific References