Automapa Polska XL - subskrypcja

PLN56.10
Tax included

Zakup subskrypcji przedÅuża dostÄp do aktualizacji programu oraz odpowiednich map na kolejne 12 miesiÄcy liczÄc od momentu wygaÅniÄcia poprzedniej subskrypcji .

W przypadku, gdy subskrypcja wygasÅa 11 miesiÄcy temu, ale nie wiÄcej niż 24 miesiÄce temu - zostanie przedÅużona o 30 dni, liczÄc od daty zakupu.

Product customization

Don't forget to save your customization to be able to add to cart
  • 250 char. max
  • 250 char. max
Quantity
Dostêpne

Zakup subskrypcji przedÅuża dostÄp do aktualizacji programu oraz odpowiednich map na kolejne 12 miesiÄcy liczÄc od momentu wygaÅniÄcia poprzedniej subskrypcji.

W przypadku, gdy subskrypcja wygasÅa 11 miesiÄcy temu, ale nie wiÄcej niż 24 miesiÄce temu - zostanie przedÅużona o 30 dni, liczÄc od daty zakupu.

W przypadku, gdy brak ciÄgÅoÅci w ważnoÅci subskrypcji jest dÅuższy niż 24 miesiÄce - subskrypcjÄ można przedÅużyÄ, korzystajÄc z dziaÅu "Stare subskrypcje"

Warunkiem zakupu (realizacji zamówienia) zarówno subskrypcji jak i upgrade jest podanie w polu "uwagi" (podczas realizacji zamówienia) numeru licencji AutoMapy oraz adresu email użytego do wykonania rejestracji.

Zakupu nowej subskrypcji dokonaÄ można już na 60 dni przed wygaÅniÄciem poprzedniej.

Zamówienia na upgrade / subskrypcje sÄ realizowane w terminie jednego dnia roboczego od zaksiÄgowania przelewu na naszym koncie bankowym. Realizacja zamówieÅ opÅacanych przez PÅatnoÅci.pl nastÄpuje tego samego lub nastÄpnego dnia roboczego po zÅożeniu zamówienia.

Zamówienie subskrypcji produktu AutoMapa wymaga zaakceptowania nastÄpujÄcych warunków:

  • Do korzystania z tej usÅugi uprawnieni sÄ wyÅÄcznie posiadacze ważnej, zarejestrowanej licencji AutoMapy.
  • Warunkiem zakupu jest podanie numeru licencji AutoMapy oraz adresu email, na który ta licencja przynajmniej raz byÅa zarejestrowana.
  • Nazwa użytkownika figurujÄca na dokumentach potwierdzajÄcych legalnoÅÄ oprogramowania (faktura zakupu, zgÅoszenie rejestracyjne itp.) musi byÄ zgodna z nazwÄ zamawiajÄcego.
  • Dane zamawiajÄcych subskrypcjÄ mogÄ byÄ przekazane firmie kontrolujÄcej legalnoÅÄ oprogramowania.
  • Zakupione subskrypcje nie podlegajÄ zwrotom niezależnie od okolicznoÅci.
  • Subskrypcja jest w formie niematerialnej, jest to jedynie przedÅużenie ważnoÅci kluczy licencyjnych

 


Przed zÅożeniem zamówienia prosimy sprawdziÄ na stronach AutoMapy czy posiadana licencja speÅnia powyższe warunki i w razie wÄtpliwoÅci wyjaÅniÄ je z obsÅugÄ technicznÄ AutoMapy pod numerem tel. (+48-22) 859-02-40 w dni robocze w godzinach 8-17 lub elektroniczne na stronach www.AutoMapa.com.pl lub emailem na adres AM@AutoMapa.com.pl.

UWAGA: Subskrypcja NIE JEST dedykowana dla urzÄdzeÅ z systemami iOS oraz Android

AMXLSUB1Y

Specific References