REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku)

1. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, działający pod adresem internetowym www.sklep.cezar.waw.pl prowadzony jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Cezar Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Aspekt 42, kod pocztowy 01-904, NIP: 529-16-56-095, REGON:REGON: 015210384, zwaną dalej „Sprzedającym” lub "Sprzedawcą", zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000180413, posiadającą rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A. o numerze: 37 1140 1010 0000 5142 8700 1001

2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności: przedłużaniem praw do aktualizacji oprogramowania do nawigacji Automapa, jak i samych licencji na oprogramowanie


3. Dane kontaktowe Sprzedającego:

Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa
telefon: +48 22 887 21 60 (opłata za połączenie zgodnie ze stawkami Państwa operatora).
adres e-mail: automapa@cezar.waw.pl

4. Dokonanie zakupu wymaga rejestracji.
Rejestracja jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronach sklepu. Po kolejnym logowaniu sklep będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Warunkiem dokonania zakupu w naszym Sklepie jest wypełnienie przez Państwa formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Sprzedającego, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

5. Na podstawie danych z formularza zamówienia lub wskazanych w trakcie rejestracji wystawimy na Państwa życzenie fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres firmą kurierską lub Pocztą Polską na Państwa zlecenie i koszt (o ile zamówione produkty nie są produktami cyfrowymi / elektronicznymi). Zmiana danych w formularzu rejestracyjnym wymaga ich aktualizacji w formularzu, po kliknięciu przycisku „Edytuj konto”.
Towary oznaczone jako Produkt cyfrowy dostarczane są w formie niematerialnej.

6. Sklep umożliwia zapoznanie się z opisami i zdjęciami produktów umieszczanych na stronie https://sklep.cezar.waw.pl - pomimo dołożenia wszelkich starań co do dokładności i rzetelności zdjęć i opisów produktów zakupione towary mogą się różnić od informacji zamieszczonych na stronie sklepu.Sprzedający prowadząc Sklep mają obowiązek dostarczać produkty bez wad. W przypadku, kiedy dostarczony przez nas Państwu towar posiada wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w punktach od 25 do 27.

7. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk". Status i historię zamówień zarejestrowani Klienci mogą sprawdzić pod linkiem 'Zaloguj się', a następnie 'Twoje konto'.

8. W formularzu zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz podajecie adres wysyłki i dane kontaktowe. Rodzaj i liczba produktów oraz ich ilość i cena - wskazana w jego opisie na stronie sklep.cezar.waw.pl - staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT. Przed dokonaniem zakupu zostaniecie Państwo poinformowani o kosztach wysyłki zamówionych towarów.

9. W przypadku złożenia zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu zawieracie Państwo ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów lub usług. Z chwilą nadania przez nas przesyłki z zamówionymi przez Państwa produktami firmą kurierską lub Pocztą Polską, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo konsumenta do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów przez firmę kurierską, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania Państwu towaru przez firmę kurierską dostarczającą standardowo towary sprzedawane w Sklepie.

10. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych Sprzedających, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd..

11. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
a) e-przelewy (szybkie przelewy bankowe), dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia,

b) płatności kartami kredytowymi, dokonywana przez Państwa także przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia,

c) przedpłata w formie przelewu bankowego na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego Sklepu, 

d) płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) - wyłącznie dla produktów fizycznych (ta metoda płatności nie jest możliwa dla produktów elektronicznych / cyfrowych).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności - PayU S.A. (www.payu.pl), lub mBank i jego spółki zależne (Paynow.pl), w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

12. Zamówiony towar Sklep dostarcza za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.  Koszty dostawy określone w cenniku dostaw na stronie Sklepu obciążają Państwa jako osoby kupujące towary oferowane przez Sklep.

13. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Zarówno Państwo jak i Sprzedający mają prawo z tego powodu, w każdej chwili, zrezygnować z zamówienia i odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Państwa pieniądze.


14. Sprzedający najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:

a)       głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,

b)       swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,

c)       adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,

d)       adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

e)       łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów,

f)        sposobu i terminu zapłaty,

g)       sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,

h)       sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy,

i)         kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,

j)        braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy,

k)       obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,

l)         funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,

m)     mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

n)       możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji przez Sprzedających następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

15. Koszty wysyłki w przypadku dostawy na terenie Polski są zależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie sklep.cezar.waw.pl na podstronie 'Wysyłka i koszty dostawy'.

16. Sklep nie realizuje zamówień zagranicznych.

17. Towary z naszego Sklepu dostarczane są kurierem najczęściej w ciągu około 3 dni roboczych od złożenia lub opłacenia zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.

18. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych produktów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), na adres:

Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa
z dopiskiem: „Odstąpienie”.

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

19. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

20. Towar – w przypadku odstąpienia - ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.


21. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom między innymi w przypadkach umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

d)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

e)       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

f)        w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

22. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy)przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub za Państwa zgodą przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Sprzedający wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres. Sprzedający w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.W przypadku, kiedy wybrali Państwo sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający w sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

23. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary, które nie są produktami cyfrowymi, mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.


24. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

 
25. Reklamowany przez Państwa towar (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), po uprzednim kontakcie ze Sklepem prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:

 

Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa
z dopiskiem: „Reklamacja”.

26. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.


27. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie towary lub zwróci Państwu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki. W przypadku uwzględnienia przez Sklep złożonej przez Państwa reklamacji Sklep wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.


28. W trakcie rejestracji na stronie sklep.cezar.waw.pl lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Sprzedającym do zrealizowania zawartej z Państwem umowy. Państwa dane osobowe są chronione przez Sprzedającego zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Szczegółowe informacje na temat zasad i sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych ujawnionych w trakcie korzystania z naszej strony znajdują się na stronie 'Polityka prywatności'.


29. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „Twoje konto” lub możliwość kontaktu ze Sklepem przez e-mail.


30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.


31. W przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami nie mają zastosowania punkty od 18 do 24 niniejszego regulaminu oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

32. Do umów zawartych przez Państwa z Sprzedającym przed dniem 25 grudnia 2014 roku (dniem wejścia w życie przepisów niniejszego regulaminu) mają zastosowanie przepisy dotychczasowego regulaminu Sklepu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Cezar Sp. z o.o. ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa
z dopiskiem: „Odstąpienie)

 

„Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Cezar Sp. z o.o.

ul. Aspekt 42,

01-904 Warszawa

tel. +48 22 887 21 60

mail.: cezar@cezar.waw.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data”

 

(*) Niepotrzebne skreślić.