1. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych produktów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), na adres:

Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa
z dopiskiem: „Odstąpienie”.

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

3. Towar – w przypadku odstąpienia - ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom między innymi w wypadku umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

d)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

e)       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

f)        w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy)przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub za Państwa zgodą przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Sprzedający wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres. Sprzedający w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.W przypadku, kiedy wybrali Państwo sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający w sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (punkt 18) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.

8. Reklamowany przez Państwa towar (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT lub paragonem), po uprzednim kontakcie ze Sklepem prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:

Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa
z dopiskiem: „Reklamacja”.

9. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

10. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie towary lub zwróci Państwu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki. W przypadku uwzględnienia przez Sklep złożonej przez Państwa reklamacji Sklep wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

12. W przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami nie mają zastosowania punkty od 1 do 10 niniejszego regulaminu oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Cezar Sp. z o.o. ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa z dopiskiem: „Odstąpienie)

 

„Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Cezar Sp. z o.o.

ul. Aspekt 42,

01-904 Warszawa

tel. +48 22 887 21 60

mail.: cezar@cezar.waw.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data”

 

(*) Niepotrzebne skreślić.